czerwiec 2021

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą wieloraką odpowiedzialność za działania podejmowane w imieniu spółki. I. odpowiedzialność wobec Spółki Za szkodę wyrządzoną Spółce działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki (na zasadzie winy) - art. 293 k.s.h.Za umyślne zgłoszenie do rejestru sądowego podwyższenia kapitału...