NIEBEZPIECZNA SANKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NIEPRZESTRZEGAJĄCYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ USTANOWIONYCH W ZWIĄZKU Z COVID-19

Przedsiębiorcy podejmujący decyzję o zaprzestaniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, muszą zwrócić uwagę na dodatkową sankcję wprowadzoną jedną z ustaw Covid-owych.

Otóż zgodnie z art. 23 ust. 1  Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.2112 z dnia 2020.11.28) – naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112), stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 2a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 i 2112).

Wskazany przepis wszedł w życie 29 listopada 2020 r.

Naruszenie ograniczeń, nakazów i  zakazów przez przedsiębiorcę może nie tylko skutkować nałożeniem na niego kary ale również  negatywnie wpłynąć na ubieganie się przez przedsiębiorcę o różne formy wsparcia udzielanego w związku z Covid-19.