PRACODAWCA W OKRESIE EPIDEMII COVID- 19 MOŻE WYSŁAĆ PRACOWNIKA NA ZALEGŁY URLOP

Jednym z dodatkowych uprawnień po stronie pracodawcy wprowadzonych w związku z Covid-19 jest przewidziana przepisem art. 15gc  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j. z dnia 2020.10.20) możliwość skierowania pracownika na zaległy urlop. Pracodawca – zgodnie ze wskazanym przepisem – w okresie obowiązywania stanu epidemii (jak i stanu zagrożenia epidemicznego) może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.