ZMIANA HARMONOGRAMU – ROZKŁADU CZASU PRACY W TRAKCIE TRWANIA OKRESU, KTÓREGO ON DOTYCZY

Niejednokrotnie w trakcie trwania okresu objętego danym rozkładem czasu pracy/harmonogramem pracodawca zmuszony jest do jego zmiany np. z uwagi na nieprzewidziane dodatkowe zamówienie, które wymaga przyjścia do pracy przez pracowników w jedną z kolejnych sobót.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy z 6 kwietnia 2009 r. (GPP-417-4560-19/09/PE/RP) wydanym jeszcze w poprzednim stanie prawnym – harmonogram czasu pracy nie może być dowolnie zmieniany przez pracodawcę w czasie trwania okresu rozliczeniowego, a zmiany harmonogramu są dopuszczalne jedynie w sytuacjach określonych w zakładowych źródłach prawa pracy (np. długotrwała nieobecność lub choroba innego pracownika) oraz w Kodeksie pracy (art. 151[3] k.p. i art. 151[11] k.p.) – źródło:  https://sip.lex.pl/#/guideline/184570331.

W 2013 r. pojawiło się jednak stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 18 października 2013 r. w sprawie modyfikacji rozkładów czasu pracy pracowników, zgodnie z którym:

„Zgodnie z art. 129 § 3 kodeksu pracy rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na tydzień przez rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

Z przepisu tego nie wynika wprost, że dopuszczalne jest dokonywania zmian w rozkładzie czasu pracy pracownika, jednak jest to praktykowane. Należy uznać, że zmiany w rozkładach czasu pracy pracowników są dopuszczalne z przyczyn obiektywnych.

Zdaniem Departamentu Prawa Pracy MPiPS z art. 129 § 3 k.p. nie wynika, z jakim wyprzedzeniem mogą być one dokonywane. Regulacja w tym zakresie może natomiast być zawarta w przepisach wewnątrzzakładowych, obowiązujących u pracodawcy, np. w regulaminie pracy (…)” – źródło: https://sip.lex.pl/#/guideline/184762856.

Podsumowując: W obecnym stanie prawnym można przyjąć, że zmiana rozkładu/ harmonogramu czasu pracy jest możliwa aczkolwiek powinna być czymś wyjątkowym i uzasadnionym szczególną sytuacją po stronie pracodawcy. Najbezpieczniej gdy możliwość takiej zmiany została przewidziana w regulaminie pracy wraz z określeniem trybu jej wprowadzenia.  Zmieniony harmonogram powinien zostać przedstawiony z odpowiednim wyprzedzeniem.