Aktualności

Profesjonalizm, Poufność, Rozwaga i Skuteczność

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie sygn. akt V CSK 382/18 wydał ważne rozstrzygnięcie dla kredytobiorców. Powyższym wyrokiem Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej kredytobiorcy, uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego utrzymujący w mocy wyrok sądu pierwszej instancji oddalający powództwo kredytobiorcy...