Aktualności

Profesjonalizm, Poufność, Rozwaga i Skuteczność

Na początku sierpnia 2022 r. upływają terminy w jakich mają zostać wdrożone postanowienia dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) tj.: nr 2019/1152 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105) (termin...

Ostatnie zmiany przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – dalej zwanej: „ustawą” (tj. zmiany obowiązujące od dnia 20 maja 2021 r. oraz zmiany obowiązujące od dnia 1 czerwca 2021 r.) z założenia miały i mają na celu poprawienie...

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą wieloraką odpowiedzialność za działania podejmowane w imieniu spółki. I. odpowiedzialność wobec Spółki Za szkodę wyrządzoną Spółce działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki (na zasadzie winy) - art. 293 k.s.h.Za umyślne zgłoszenie do rejestru sądowego podwyższenia kapitału...

Z dniem 1 stycznia 2021 r. uległy zmianie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przewidując, że w określonych przypadkach za konsumenta będzie uważany przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Dotyczyć to ma sytuacji, w których w/w przedsiębiorca zawiera umowę...

W chwili obecnej funkcjonują dwie kategorie spółek kapitałowych, tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. W dniu 01 lipca 2021 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające do polskiego porządku prawnego nową kategorię spółki kapitałowej, tzw. prostą spółkę akcyjną. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych w tym...

Gratulujemy naszej koleżance, mec. Aleksandrze Partyk, kolejnej ważnej publikacji:  „ Postępowanie cywilne. Sprawa o podział majątku wspólnego. Od złożenia wniosku do prawomocnego zakończenia postępowania.” [Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska]. W opracowaniu przedstawiono przebieg postępowania cywilnego w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Krok...

Niejednokrotnie w trakcie trwania okresu objętego danym rozkładem czasu pracy/harmonogramem pracodawca zmuszony jest do jego zmiany np. z uwagi na nieprzewidziane dodatkowe zamówienie, które wymaga przyjścia do pracy przez pracowników w jedną z kolejnych sobót. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy z 6 kwietnia...

Przedsiębiorcy podejmujący decyzję o zaprzestaniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, muszą zwrócić uwagę na dodatkową sankcję wprowadzoną jedną z ustaw Covid-owych. Otóż zgodnie z art. 23 ust. 1  Ustawy z dnia 28 października 2020 r....

Jednym z dodatkowych uprawnień po stronie pracodawcy wprowadzonych w związku z Covid-19 jest przewidziana przepisem art. 15gc  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j. z...

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzone zostały określne ograniczenia w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez najemców w wynajmowanych lokalach. Wynajmujący nie może obecnie udostępniać najemcom lokalu w takim zakresie jak przed epidemią. W takiej sytuacji, w przypadku braku możliwość uzyskania...