Aktualności

Profesjonalizm, Poufność, Rozwaga i Skuteczność

Gratulujemy naszej koleżance, mec. Aleksandrze Partyk, kolejnej ważnej publikacji:  „ Postępowanie cywilne. Sprawa o podział majątku wspólnego. Od złożenia wniosku do prawomocnego zakończenia postępowania.” [Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska]. W opracowaniu przedstawiono przebieg postępowania cywilnego w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Krok...

Niejednokrotnie w trakcie trwania okresu objętego danym rozkładem czasu pracy/harmonogramem pracodawca zmuszony jest do jego zmiany np. z uwagi na nieprzewidziane dodatkowe zamówienie, które wymaga przyjścia do pracy przez pracowników w jedną z kolejnych sobót. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy z 6 kwietnia...

Przedsiębiorcy podejmujący decyzję o zaprzestaniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, muszą zwrócić uwagę na dodatkową sankcję wprowadzoną jedną z ustaw Covid-owych. Otóż zgodnie z art. 23 ust. 1  Ustawy z dnia 28 października 2020 r....

Jednym z dodatkowych uprawnień po stronie pracodawcy wprowadzonych w związku z Covid-19 jest przewidziana przepisem art. 15gc  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j. z...

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzone zostały określne ograniczenia w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez najemców w wynajmowanych lokalach. Wynajmujący nie może obecnie udostępniać najemcom lokalu w takim zakresie jak przed epidemią. W takiej sytuacji, w przypadku braku możliwość uzyskania...

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie sygn. akt V CSK 382/18 wydał ważne rozstrzygnięcie dla kredytobiorców. Powyższym wyrokiem Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej kredytobiorcy, uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego utrzymujący w mocy wyrok sądu pierwszej instancji oddalający powództwo kredytobiorcy...